baner_botiga baner_botiga

Política de privacitat

Informació sobre Protecció de Dades

1.     Dades relatives al Responsable
        Responsable Tractament

 

2.     Finalitats

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, en PAMIES HORTICOLES, S.L. tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

 

3.     Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a complir les obligacions legals.

 

4.     Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades radica per:

 

5.     Destinataris

Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els següents supòsits:

 

6.     Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en PAMIES HORTICOLES, S.L. estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les seves dades. PAMIES HORTICOLES,  S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CAMI PRIMERA MARRADA, S/N - (25600) BALAGUER adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

 

7.     Política de cookies

Per a conèixer les cookies que utilitzem en la nostra pàgina, recordi que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.

Partida Primera Marrada s/n · 25600 Balaguer (Lleida) · Tel. 973 451 421 · Fax 973 449 162 · A/e.: ventas@pamieshorticoles.com · Advertència legal · Política de cookies · Política de privacitat